Mennestraat z/n, Riemst   •   
012 45 70 31
Vandaag zijn we open van 8-12h & 13-18h
 • Privacy

  1. Privacy-verklaring

  Roosen Borgh NV, met maatschappelijke zetel te Mgr. Kerkhofslaan 33, 3370 Riemst en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0447.952.235 vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Roosen Borgh NV verwerkt alle persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u terecht op info@roosenborgh.be of +32(0)12 45 70 31.

   

  2. Verwerkingsdoeleinden

  Roosen Borgh verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel.

   

  3. Rechtsgrond(en) van de verwerking

  Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   

  4. Overmaken aan derden

  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het vooropgestelde doeleinde, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met Roosen Borgh verbonden zijn.

  Roosen Borgh garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

   

  5. Bewaartermijn

  De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd.

   

  6. Beveiliginsmaatregelen

  Roosen Borgh treft, overeenkomstig artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijke verlies, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

   

  7. Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

  Ieder heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordering Gegevensverwerking.

  Bovendien, heeft ieder het recht om een kopie (in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@roosenborgh.be

  Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan Roosen Borgh je identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan Roosen Borgh uw vraag concreet en correct behandelen.

   

  8. Direct marketing

  Roosen Borgh maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

   

  9. Klacht

  Ieder beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommision.be)

   

  10. Wijzigingen

  Roosen Borgh behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

   

  11. Cookies

  Op de website wordt enkel gebruik gemaakt van technische cookies die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren en voor het bijhouden van statistieken.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

   

  12. Analytics

  De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de Eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om Gebruikersgedrag in kaart te brengen.

  Google Analytics (Google)
  Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

  Google kan mogelijks de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

  Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out