Mennestraat z/n, Riemst   •   
012 45 70 31
Vandaag zijn we open van 8-12h
 • Disclaimer

  Dit is de website van:

  Roosen Borgh NV, Mennestraat z/n, 3770 Riemst

  info@roosenborgh.be

  Maatschappelijke zetel:

  Mgr. Kerkhofslaan 33, 3770 Riemst BE 0447.952.235

  012/45 70 31

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

   

  Verkoopsvoorwaarden ROOSEN BORGH

   

  Behoudens anders overeengekomen is Roosen Borgh enkel gebonden door haar eigen bestelbon en/of orderbevestiging en onderhavige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de Cliënt.                             

   

  Elke vermelde leveringstermijn geldt ter informatieve titel. De levering van goederen vindt plaats af fabriek van de betrokken Roosen Borgh - vestiging te België. Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de Cliënt.

   

  Inzake de levering van diensten heeft Roosen Borgh slechts een middelenverbintenis. Het is aan de Cliënt om het bewijs te leveren dat Roosen Borgh bij de levering van de diensten niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van haar mocht worden verwacht.

   

  Roosen Borgh blijft de exclusieve titularis van de intellectuele eigendomsrechten, verbonden aan de door haar aan de Cliënt geleverde goederen/diensten.  

   

  Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de vennootschapszetel te Riemst (België). Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van Roosen Borgh. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art 6 W. 02/08/2002).

   

  Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Roosen Borgh in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Cliënt gerechtigd, ofwel de uitvoering van de overeenkomst automatisch op te schorten, ofwel deze van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief.

   

  Onderhavig transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Tongeren (België) exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat Roosen Borgh gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de Cliënt.